Tel: 0-2552-8110, 0-2986-1698 ..... Fax: 0-2972-8793 ..... E-mail: flowerforu11@gmail.com

ร้านดอกไม้ บริการส่งพวงหรีด วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ จัดพวงหรีด โทรสั่งร้านพวงหรีด 02-552-8110, 02-986-1698

ร้านดอกไม้ | ช่อดอกไม้ | แจกันดอกไม้ | กระเช้าดอกไม้ | การชำระเงิน
พวงหรีดกรุงเทพ | พวงหรีดนนทบุรี | พวงหรีดปทุมธานี
วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ ระแหง ลาดหลุมแก้ว
ดอกไม้และอุปกรณ์ในการจัดดอกไม้อาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนในบางครั้งค่ะ
<< พวงหรีด
Back To Top

ร้านดอกไม้ส่งพวงหรีดที่วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี การเดินทางจากมหาวิทยาลัยปทุมธานี ใช้ 346 ไปข้ามเจ้าพระยา สุดทางเลี้ยวขวา ถึงบริษัท สยามเทคโนอุตสาหกรรมเลี้ยวขวาที่ถนนเลียบคลองใหญ่ ตรงเข้าไปผ่านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระแหงจนเจอวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ ร้านอาหารก่อนกลับบ้านที่ถนนใหญ่จะมีร้านอาหารเมืองเกาหลี ครัวนาทอง ฯลฯ ร้านพวงหรีดวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ มีบริการส่งพวงหรีดฟรี ไม่มีค่าจัดการเพิ่มเติม โทรสั่งพวงหรีดกับพนักงานของเราได้ค่ะ

แผนที่วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงหรีดกรุงเทพ พวงหรีดนนทบุรี พวงหรีดปทุมธานี